Všeobecné obchodní podmínky včetně omezení odpovědnosti společnosti Corpac Deutschland GmbH & Co. KG.

1. Rozsah použití

Výše uvedené dodací a platební podmínky se vztahují na všechny naše dodávky a služby. Rozporné podmínky se považují za dohodnuté pouze tehdy, pokud jsme jejich platnost písemně potvrdili. Naše obchodní podmínky se považují za přijaté nejpozději v okamžiku bezpodmínečného převzetí naší dodávky.

2. Nabídka, uzavření smlouvy, korespondence

Naše nabídky, ceníky a podobně se mohou vždy změnit. Veškeré objednávky a písemné a telefonické dohody vyžadují pro svou platnost naše písemné potvrzení v rámci existující plné moci.

3. Dodací lhůty a množství

a) Dodací lhůty se považují za dohodnuté až po výslovném písemném potvrzení. Dodací lhůta začíná běžet dnem potvrzení naší objednávky.
b) Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky a fakturovat je zvlášť, pokud jsou tyto dílčí dodávky pro smluvního partnera přiměřené. Náš smluvní partner naopak nesmí požadovat částečné dodávky, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
c) Jsme oprávněni snížit objednávku až o 30 % objednaného množství, pokud dojde k nedostatku surovin bez našeho zásahu.
d) Z důvodů souvisejících s výrobou může dojít k nadměrným nebo krátkým dodávkám až do výše 10 %.
e) Termíny a data se mohou přiměřeně prodloužit v důsledku nepředvídatelných událostí a jiných okolností, za které neneseme odpovědnost. V případě porušení povinností z naší strany odpovídáme za škodu pouze v souladu s bodem 15 těchto podmínek.
f) Pokud byly zadány objednávky na výzvu, musí být přijaty do 3 měsíců. Po uplynutí této lhůty jsme oprávněni vystavit fakturu za nepřijaté množství.

4. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci a událostí rovnocenných vyšší moci, jako je požár, povodeň, zemětřesení, válka, občanská válka nebo stávka a jiné přerušení provozu bez našeho zavinění v důsledku zásahu vlády, výpadku dodávek, nedostatku pracovních sil, energie nebo surovin, se dodací lhůta bez dalšího prodlužuje o dobu trvání překážky, nejvýše však o 12 týdnů. Prodloužení vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud je náš smluvní partner neprodleně informován o důvodu překážky, jakmile lze předpokládat, že výše uvedenou lhůtu nelze dodržet. Pokud překážka trvá déle než 12 týdnů, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Další nároky našeho smluvního partnera, zejména na náhradu škody a náhradu, jsou vyloučeny.

5. Stížnosti

a) Příjemce je povinen neprodleně zkontrolovat námi dodané zboží. Reklamace lze podávat pouze písemně do 8 dnů od převzetí zboží příjemcem. Rozhodující je datum přijetí reklamačního dopisu.
b) Vady části dodávky neopravňují zákazníka k reklamaci celé dodávky. V takovém případě je třeba nám vadné kusy vrátit, pokud k tomu byl dán náš souhlas.
c) V případě námi uznaných závad můžeme podle našeho uvážení reklamované zboží opravit nebo dodat náhradní zboží či vrátit ekvivalentní hodnotu. Další nároky, jako je náhrada škody, smluvní pokuty a podobně, jsou vyloučeny, pokud se nejedná o hrubou nedbalost některého z našich zaměstnanců.
d) Práva našeho smluvního partnera z vad věci se určují v souladu se zákonnými ustanoveními s tím, že náš smluvní partner nám musí poskytnout přiměřenou lhůtu pro dodatečné plnění v délce nejméně 4 týdnů, přičemž zákazník si vyhrazuje právo poskytnout nám v jednotlivých případech přiměřenou lhůtu kratší než 4 týdny, pokud je lhůta pro dodatečné plnění v délce nejméně 4 týdnů pro zákazníka nepřiměřená.
e) Oznámení o vadách nezbavuje zákazníka povinnosti včasné platby. Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Zákazník rovněž nemá nárok na zadržovací právo z důvodu sporných protinároků. Rovněž vylučujeme odpovědnost za ušlý zisk a jiné finanční ztráty, které vzniknou zákazníkovi.

6. Kvalita dodávek

a) Kvalita našich výrobků závisí na dostupných surovinách. Za změny kvality, barevné rozdíly a hmotnostní odchylky proto odpovídáme pouze tehdy, pokud jim za daných okolností bylo možné zabránit. Proti drobným odchylkám od prospektů, vzorových dodávek nebo vzorků nelze zásadně vznášet námitky.
b) Na vhodnost zboží pro konkrétní účel se neposkytuje žádná záruka. Vlastní funkční testy jsou nepostradatelné!
c) V případě plastových výrobků si musíme z technických důvodů vyhradit právo na výkyvy obvyklé v obchodě, pokud jde o tloušťku materiálu (±15 %) a rozměry výrobků (±5 %). Případné výkyvy v tomto rozsahu nás neopravňují k uplatnění nároku na náhradu škody, kompenzaci nebo srážku ze sjednané ceny. Proti dodání malého množství vadného zboží (do 2 % z celkového množství) nelze vznést námitku.
d) Proti drobným barevným a rejstříkovým odchylkám u tištěných výrobků nelze vznést námitky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za trvanlivost námi použitých tiskových barev.
e) V souladu s primárně dohodnutými specifikacemi/popisy produktů zaručujeme, že si naše fólie zachovají své vlastnosti po dobu 24 měsíců, pokud jsou skladovány v originálním obalu, chráněny před světlem (zejména před UV zářením), při teplotách mezi 15 a 35 stupni Celsia a relativní vlhkosti 40 až 65 % a nepřijdou do styku s nepříjemnými pachy. Nebyla uzavřena žádná další dohoda o kvalitě, takže záruka dodavatele je výslovně vyloučena v případě odchylky od všeobecných podmínek a z toho vyplývajících vad.
f) S výhradou výše uvedených nadřazených informací odpovídá námi dodávané zboží zkušební a hodnotící doložce GKV pro polyethylenové fólie a výrobky z nich uložené u Spolkového ústavu pro zkoušení materiálů v Berlíně.

7. Vzorky a návrhy

Vzorky a zkušební vzorky  jsou pouze orientační a zaručují pouze přibližnou kvalitu vzorku.
a) V případě námi poskytnutých vzorků a návrhů si vyhrazujeme veškerá autorská práva, zejména právo na reprodukci. Přestože zákazník za návrhy zaplatil, zůstávají tato práva naším vlastnictvím.
b) Námi dodané tiskové válce zůstávají pravidelně naším majetkem.
c) Kupující nebo objednatel v každém případě odpovídá za to, že vzorky vyrobené podle jeho specifikací nebo jím poskytnuté vzorky neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám nebo jiná práva třetích osob.

8. Ceny

Námi uváděné ceny jsou vždy ze závodu nebo skladu. Pokud se po uzavření smlouvy zvýší ceny surovin a materiálů nebo energií nebo pokud se zvýší kolektivně sjednané mzdy a daně zatěžující společnost, vyhrazujeme si právo upravit ceny dodávek v rozsahu, který tím byl způsoben. Zákonná daň z přidané hodnoty není v našich cenách zahrnuta. Ve faktuře bude uvedena zvlášť v zákonné výši v den vystavení faktury.

9. Přeprava, převod rizika

a) Není-li dohodnuto jinak, odeslání a přeprava je na riziko našeho smluvního partnera. Riziko náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zboží přechází na našeho smluvního partnera, jakmile je zboží předáno spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě určené k přepravě. Předání se považuje za uskutečněné, pokud je náš smluvní partner v prodlení s převzetím.
b) Dodávky se provádějí podle našeho uvážení po železnici, poštou, spediční firmou nebo naším vlastním nákladním vozidlem ve vhodných obalových materiálech podle našeho výběru.
c) Pouze na žádost našeho smluvního partnera a na jeho náklady pojistíme předmět dodávky proti všem pojistným rizikům požadovaným naším smluvním partnerem, zejména proti krádeži a poškození při přepravě. Případy poškození při přepravě nám musí být neprodleně nahlášeny; příjemce musí navíc po doručení zajistit, aby byly u dopravce zaregistrovány příslušné reklamace a výhrady.
d) Pokud je zboží dodáno na europaletách, musí být neprodleně vyměněno za použitelné europalety. Pokud při dodání nedojde k výměně, zůstávají europalety majetkem prodávajícího. U nevyměněných europalet se účtuje nákladová cena prodávajícího.

10. Platební podmínky

a) Není-li písemně dohodnuto jinak, musí být platba provedena do 10 dnů od data vystavení faktury se slevou 2 % nebo do 30 dnů bez srážky.
b) Pokud dojde k překročení data platby uvedeného v bodě a), kupující se automaticky ocitá v prodlení bez další upomínky. K prodlení dochází po 30 dnech od data vystavení faktury. Kupující je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 3 % nad příslušnou diskontní sazbu Deutsche Bank ročně z fakturované částky. Veškeré poskytnuté slevy propadají.
c) Pokud je kupující v prodlení s úhradou splatné faktury, stávají se všechny ostatní neuhrazené faktury kupujícího okamžitě splatnými, a to i v případě, že dosud neuplynula lhůta splatnosti.
d) Zjištění nepříznivé finanční situace kupujícího před nebo po dodávce nás opravňuje zrušit poskytnuté platební podmínky a požadovat okamžitou úhradu všech nezaplacených faktur nebo příslušných záruk. To platí v případě následujících událostí:
i. Náš smluvní partner podá návrh na zahájení soudního nebo mimosoudního insolvenčního nebo vyrovnávacího řízení nebo je zahájeno soudní nebo mimosoudní insolvenční nebo vyrovnávací řízení na majetek našeho smluvního partnera nebo je návrh na zahájení takového řízení zamítnut pro nedostatek majetku.
ii. K dispozici je písemná zpráva banky nebo úvěrové agentury, která prokazuje, že náš smluvní partner není úvěruschopný nebo že se jeho finanční situace výrazně zhoršila. Pokud náš smluvní partner nevyhoví naší oprávněné výzvě k zaplacení zálohy v námi stanovené přiměřené dodatečné lhůtě, ačkoli jsme mu oznámili, že po uplynutí lhůty odmítneme přijmout další plnění z jeho strany, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody namísto plnění, avšak pouze ve vztahu k námi dosud nesplněné části smlouvy.
e) Námi poskytnuté slevy platí pouze v případě, že kupující dodrží námi stanovené platební cíle. V opačném případě jsme oprávněni vzít si zpět slevy a vymáhat pohledávku v plné výši.

11. Doložka o běžném účtu/bilanci (doložka o obchodním vztahu)

Prodávající si ponechává vlastnické právo ke zboží do doby, než budou vypořádány veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu vyplývající z obchodního vztahu, včetně budoucích pohledávek vyplývajících rovněž ze smluv uzavřených ve stejné době nebo později, v rámci stávajícího běžného účetního vztahu (obchodního vztahu). Výhrada vlastnictví se vztahuje na uznaný zůstatek.

12. Prodloužená výhrada vlastnického práva v případě dalšího prodeje s doložkou o předběžném postoupení

a) Kupující je oprávněn zboží dále prodat s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku; tímto však postupuje na prodávajícího veškeré pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) pohledávky prodávajícího, která mu vznikne z dalšího prodeje vůči jeho zákazníkům nebo třetím osobám, a to bez ohledu na to, zda bylo zakoupené zboží dále prodáno bez zpracování nebo po zpracování. Pohledávka, kterou kupující předem postoupil prodávajícímu, se rovněž vztahuje k uznanému zůstatku a v případě úpadku kupujícího k tehdy existujícímu (kauzálnímu) zůstatku.
b) Kupující je oprávněn vymáhat tuto pohledávku i po postoupení. Tím není dotčeno oprávnění prodávajícího vymáhat pohledávku sám. Prodávající se však zavazuje, že pohledávku nebude vymáhat, pokud kupující splní své platební povinnosti z inkasovaných příjmů, nebude v prodlení s platbou a zejména nebude podán návrh na zahájení konkurzního nebo vyrovnávacího řízení nebo nebudou pozastaveny platby. V takovém případě však může prodávající požadovat, aby ho kupující informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl mu veškeré informace potřebné k vymáhání, předal mu příslušné dokumenty a informoval o postoupení pohledávek dlužníky, kteří jsou třetími stranami.
c) Zpracování nebo přeměna předmětu prodeje kupujícím se vždy provádí pro prodávajícího. Pokud je předmět prodeje zpracováván s jinými předměty, které nepatří prodávajícímu, nabývá prodávající spoluvlastnický podíl na novém předmětu v poměru hodnoty předmětu prodeje k ostatním zpracovávaným předmětům v době zpracování.
d) Ve všech ostatních ohledech platí pro předmět vytvořený zpracováním totéž co pro předmět prodeje dodaný s výhradou. Pokud je předmět prodeje neoddělitelně smíchán s jinými předměty, které nepatří prodávajícímu, nabývá prodávající spoluvlastnický podíl na novém předmětu v poměru hodnoty předmětu prodeje k ostatním smíšeným předmětům v době smíchání. Dojde-li ke smísení tak, že věc kupujícího bude považována za věc hlavní, má se za to, že je dohodnuto, že kupující převádí spoluvlastnický podíl na prodávajícího v poměrné výši. Kupující takto vzniklé výlučné vlastnictví nebo spoluvlastnictví uloží do úschovy pro prodávajícího.

13. Důvěrnost, vlastnictví dokumentů

Máme neomezená vlastnická práva a autorská práva k odhadům nákladů, výpočtům, výkresům, návrhům, formám, vzorkům, modelům, kopiím, nástrojům, simulacím, souborům a dalším dokumentům nebo údajům, které náš smluvní partner obdržel přímo od nás nebo na náš popud od třetích stran. Náš smluvní partner se zavazuje, že bez našeho výslovného souhlasu nezpřístupní tyto předměty třetím osobám v žádné formě, a dále nám slibuje smluvní pokutu ve výši 10 000 eur za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Tím není dotčeno naše právo požadovat náhradu škody, která skutečně vznikla nad rámec smluvní pokuty.

14. Práva průmyslového vlastnictví

a) Pokud má být zboží vyrobeno podle výkresů, vzorků nebo jiných informací poskytnutých smluvním partnerem, odpovídá smluvní partner za to, že tím nebudou porušena práva třetích osob, zejména patenty, užitné vzory, jiná práva průmyslového vlastnictví a autorská práva. Smluvní partner nás odškodní za nároky třetích stran vyplývající z porušení těchto práv. Kromě toho náš smluvní partner nese veškeré náklady, které nám vzniknou v důsledku toho, že třetí strany uplatní porušení těchto práv a my se proti tomu budeme bránit. Totéž platí pro použití vzorků, návrhů, výtvarných návrhů atd., které jsme vytvořili my nebo které nám poskytl náš smluvní partner.
b) Pokud v průběhu našich vývojových prací vzniknou výsledky, řešení nebo techniky, které mohou být jakýmkoli způsobem chráněny právy průmyslového vlastnictví, jsme vlastníky výsledných majetkových práv, autorských práv a práv na užívání pouze my a vyhrazujeme si právo podat příslušné přihlášky práv průmyslového vlastnictví svým jménem a na své jméno.

15. Omezení odpovědnosti

a) Odpovědnost společnosti Corpac Deutschland GmbH & Co. KG za škody, bez ohledu na právní důvody, zejména z důvodu nemožnosti, zpoždění, vadné nebo nesprávné dodávky, porušení smlouvy, porušení povinností při jednání o smlouvě a protiprávního jednání, je omezena v souladu s následujícími ustanoveními, pokud se v každém případě jedná o zavinění.
b) Corpac Deutschland GmbH & Co. Společnost KG nenese odpovědnost v případě prosté nedbalosti svých orgánů, právních zástupců, zaměstnanců nebo jiných zástupců, pokud se nejedná o porušení podstatných smluvních povinností. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou povinnosti včasného dodání a případné instalace předmětu dodávky, jeho bezvadnosti, jakož i takových věcných vad, které zhoršují jeho funkčnost nebo použitelnost více než nepodstatně, a dále povinnosti poradenství, ochrany a péče, které mají zákazníkovi umožnit užívání předmětu dodávky v souladu se smlouvou nebo které mají chránit život a zdraví zaměstnanců zákazníka nebo chránit majetek zákazníka před značnou škodou.
c) Pokud Corpac Deutschland GmbH & Co. KG odpovídá za škodu podle odstavce II, je tato odpovědnost omezena na škodu, kterou Corpac Deutschland GmbH & Co. KG v době uzavření smlouvy předvídala jako možný důsledek porušení smlouvy nebo který měla předvídat při vynaložení náležité péče. Nepřímé škody a následné škody, které jsou důsledkem vad předmětu dodávky, jsou dále způsobilé k náhradě pouze tehdy, pokud lze tyto škody obvykle očekávat při používání předmětu dodávky v souladu s jeho určením.
d) V případě odpovědnosti za prostou nedbalost je povinnost společnosti Corpac Deutschland GmbH & Co. KG je omezena částkou 5 000 000,00 EUR na jeden nárok na náhradu škody na majetku a částkou 500 000,00 EUR na jeden nárok na náhradu dalších finančních ztrát z toho vyplývajících (v souladu s aktuálními pojistnými částkami jejího pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku), a to i v případě, že se jedná o porušení podstatných smluvních povinností.
e) Výše uvedené vyloučení a omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu i pro orgány, právní zástupce, zaměstnance a další zástupce společnosti Corpac Deutschland GmbH & Co. KG. Pokud jde o společnost Corpac Deutschland GmbH & Co. KG poskytuje technické informace a/nebo působí jako poradce a tyto informace a/nebo poradenství nejsou součástí smluvně dohodnutého rozsahu služeb, které je povinna poskytovat, a to bezplatně a s vyloučením jakékoli odpovědnosti.
f) Výše uvedená omezení se nevztahují na odpovědnost společnosti Corpac Deutschland GmbH & Co. KG za úmyslné nebo podvodné jednání, za zaručené vlastnosti, za újmu na životě, zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

16. Rozhodné právo, soudní příslušnost, různé

a) Použije se právo Spolkové republiky Německo. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí.
b) Místem plnění a soudní příslušností pro dodání a zaplacení, jakož i pro všechny spory vzniklé mezi stranami je, pokud je kupující obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, sídlo společnosti Corpac Deutschland GmbH & Co. KG. Corpac Deutschland GmbH & Co. Společnost KG je však rovněž oprávněna podat žalobu u soudu příslušného pro kupujícího.
c) Pokud jsou jednotlivá ustanovení zcela nebo částečně neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Zcela nebo částečně neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, jehož hospodářský účinek se co nejvíce blíží účinku neplatného ustanovení.

Corpac Germany GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 4
D-71720 Oberstenfeld

Telefon 0 70 62 - 914 36 0
Fax 0 70 62 - 914 36 22
Web: www.corpac.de
Mail: info@corpac.de

Kontakt

Corpac Deutschland GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 4
D-71720 Oberstenfeld

+49 7062 914360info@corpac.de
 

Na kontaktní formulář